یک پیشنهاد بسیار دوستانه برای کاندیداهای انتخاباتی - vidiko