یک هواپیمای ترابری نظامی در روسیه سقوط کرد - vidiko