یک منبع حاضر در جریان مذاکرات وین مذاکرات تمام نشده است - vidiko