یمن کشتی تجاری آمریکایی را هدف قرار دادیم - vidiko