یادی از پوپک گلدره تصمیم سخت سیما تیرانداز پوست شیر در ایستگاه - vidiko