گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور اوکراین و ولیعهد سعودی - vidiko