گسترش نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی در سمنان هرجا به جهاددانشگاهی - vidiko