گزارش وزیر امور خارجه عراق به مقامات ایران درباره روند اجرای - vidiko