گزارش هیل از سناریوی بایدن برای کنار گذاشتن کنگره از توافق - vidiko