گزارش ایسنا از جلسه ستاد توسعه دانش بنیان استان قزوین - vidiko