گروسی مفتخرم با تاریخ ایران بیشتر آشنا شدم - vidiko