کمیسیون تلفیق قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را ۷۰ دلار تعیین - vidiko