کمیسیون اروپا راه حل دو دولتی برای مساله فلسطین در دسترس است - vidiko