کلهر باید به معنای واقعی یک تیم باشیم با همین نفرات هم عراق - vidiko