کف سازی کشتی ها با چمن مصنوعی توسط یک شرکت ایرانی - vidiko