کشورهای غربی مسئولیتی در قبال اقدامات ضد حقوق بشری خود بر عهده - vidiko