کشف ۲۹۴ تپ اختر جدید در بروزرسانی داده های تلسکوپ فرمی ناسا - vidiko