کشتی حامل گندم در بندر امام خمینی ره پهلو گرفت - vidiko