کاهش ۸۶ درصدی آتش سوزی مراتع زنجان در سال گذشته - vidiko