کارخانه نیشکر هفت تپه برای تولید شکر آماده سازی شد - vidiko