کاخ سفید اقدام روسیه را پیش بینی کرده بودیم آماده پاسخ فوری - vidiko