چین در مرحله آخر مذاکرات وین هستیم یک گام کوچک تا توفق نهایی - vidiko