چه نهال های گردویی برای سودهی مناسب می باشند: - vidiko