چالش دارو در بیمارستان ها کمبود یا توزیع کنترل شده - vidiko