پیشنهادات غیر بودجه ای از چرخه بررسی در صحن علنی حذف شد - vidiko