پیشبرد طرح تولید یک جنگنده نسل جدید از سوی ایتالیا ژاپن و انگلیس - vidiko