پیشبرد امور در دنیای امروز بدون حضور روابط عمومی میسر نیست - vidiko