پیروزی سخت لهستان مقابل هلند اسلوونی از سد کوبا گذشت و به رده - vidiko