پیرهادی رابطه امام ره با ملت عمیق و ریشه ای بود - vidiko