پویایی چهارمین روز هفته دولت در قم با سفر معاون پارلمانی رئیس - vidiko