پوشش تحصیلی ۹۹ درصدی دوره ابتدایی و ۹۰ درصدی در متوسطه تاسیس - vidiko