پنتاگون پوتین بیش از نیمی از نیروهای مستقر در مرزها را وارد - vidiko