پنتاگون ارسال بمب خوشه ای به اوکراین را تایید کرد - vidiko