پنتاگون ارتش روسیه به کی یف نزدیک تر شده است - vidiko