پلیس به معنای واقعی در میان مردم حضور دارد - vidiko