پاکستان به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیازمند توافق منطقه ای - vidiko