پاسخ اعتماد نمایندگان را با انگیزه عزم و توان بیشتر خواهیم داد - vidiko