ولایت مداری و دشمن شناسی جزو محورهای کنگره ۱۰ هزار شهید استان - vidiko