وزیر علوم دانشگاهها برای تحقق انقلاب علمی در زمینه فناوری و - vidiko