وزیر صهیونیست در ازای سازش با عربستان هیچ امتیازی به فلسطینی ها - vidiko