وزیر دارایی فرانسه روسیه را می توان بیش ازاین تحریم کرد - vidiko