وزیر خارجه اوکراین خواهان مشارکت در مذاکرات آمریکا و روسیه شد - vidiko