وزیر اقتصاد آوار برداری در حوزه اقتصاد پس از چند سال کوتاهی درحال - vidiko