وزرای امورخارجه ایران و روسیه دیدار کردند - vidiko