وزارت دفاع روسیه ۴۹۸ نیروی روسی و ۲۸۷۰ نظامی اوکراینی کشته شدند - vidiko