وزارت خارجه خواستار انتقال ایرانیان مقیم اوکراین از خاک لهستان - vidiko