واکنش محیط زیست به گزارش ناسا درباره توده گاز متان در جنوب - vidiko