همکاری وزارت امور خارجه برای صادرات صنایع دستی راه گشا است - vidiko