همکاری های مشترک میان فارس و قطر گسترش می یابد - vidiko