هموار شدن مسیر توسعه ی اقتصاد دیجیتال در آذربایجان شرقی - vidiko